Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Úvod

Na základe vyhovenia žiadosti o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky - sekcie regionálneho školstva podľa § 14 ods.6 písm. b zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo zriadené Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2009, ktoré bude poskytovať služby podľa zákona 245/2008 Z. z., z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 133.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje:

  • komplexný diagnostický proces v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky a na jeho základe vypracovanie návrhov (individuálne a skupinové začlenenie ) na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania zdravotne (telesne, mentálne, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami atď.) postihnutých detí,
  • špeciálno – pedagogickú reedukáciu a metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích plánov,
  • individuálnu a skupinovú psychoterapiu deťom a ich rodinám,
  • sleduje a vyhodnocuje vhodnosť zaškolenia a školský vývin zdravotne postihnutých detí, diagnostikuje školskú zrelosť detí a uskutočňuje diagnostiku pri zaraďovaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do prípravných ročníkov ZŠ, ako i detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • poskytuje poradenskú činnosť, konzultačnú činnosť a metodickú pomoc rodinám, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným záujemcom, pripravuje pre príslušné orgány podklady o zaradení alebo preradení detí do špeciálnych tried základných škôl alebo do špeciálnych základných škôl.
  • spolupracujeme s rozličnými štátnymi aj neštátnymi inštitúciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.


Zabezpečíme starostlivosť deťom od ranného veku až žiakom ZŠ, Poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom týchto detí.

Dosiahneme tak medzirezortnú spoluprácu, odborné vyšetrenie a poskytnutie potrebnej starostlivosti v krátkom čase.

Vyšetríme deti priamo vo vašich priestoroch čím ušetríme čas, zbytočné vymeškávanie vyučovacích hodín Vašich žiakov a zaručíme 100% účasť na vyšetrení. Reagujeme promtne. Zabezpečíme flexibilitu, otvorenosť, prístupnosť, odbornosť, zodpovednosť, nadväznosť, včasnosť a individuálnosť.

Tešíme sa na našu spoluprácu.
PaedDr. Patrícia Lorková
zriaďovateľ