Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ponuka metodických, prednáškových a preventívnych aktivít a programov

Pre rodičov a pedagógov:

 • Už som škôlkar,
 • Bude zo mňa prváčik.

Pre pedagógov ZŠ

 • Problémové správanie žiakov,
 • Stres, konflikty a asertivita,
 • Reč tela,
 • Pohybové a relaxačné techniky,
 • Aktivity pre upevnenie vzťahov v kolektíve,
 • Ak sa dieťa stáva individuálne začleneným,
 • Naučme sa spolu lepšie komunikovať.

Pre deti ZŠ

 • Akí sme takí sme - (aktivity na priblíženie a zlepšenie vzťahov v triede),
 • Som človek, nie farba-(prevencia voči rasizmu, multikulturálne rozdiely),
 • Čítanie s porozumením,
 • Hra alebo prehra - (ohrozenie detí vo virtuálnom prostredí),
 • Život je krásny aj bez drog,
 • Ja rastiem! - (dospievanie, riziká, sebarozvoj),
 • Ja na predaj nie som! - (obchodovanie s ľuďmi, novodobé otroctvo),
 • Odkiaľ prichádzam, kam idem. - (profesijná orientácia).

Odbornú pomoc ponúkame formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov, čím získame celistvý obraz o situácií klienta.