Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Motto

Ak je dieťa karhané, naučí sa odsudzovať.

Ak dieťa žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť.

Ak žije v posmechu, naučí sa vyhýbať.

Ak žije v tolerancii, naučí sa smelosti.

Ak žije s pochvalou, naučí sa trpezlivosti.

Ak žije s poctivosťou, naučí sa spravodlivosti.

Ak žije v bezpečí, naučí sa veriť.

Ak žije prijímané a obklopované priateľstvom, naučí sa vo svete hľadať lásku.

Dorothy Lew NolteÚvod

Na základe vyhovenia žiadosti o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky - sekcie regionálneho školstva podľa § 14 ods.6 písm. b zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo zriadené Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2009, ktoré bude poskytovať služby podľa zákona 245/2008 Z. z., z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 132.

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje:

  • uskutočňovanie komplexnej psychologickej diagnostiky a špeciálno-pedagogickej poskytuje deťom bez zdravotného postihnutia najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania,
  • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom bez zdravotného postihnutia a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí,
  • vykonávanie preventívno-výchovných a odborno-preventívnych činnosti, tvorbu preventívnych programov, metodicko-odborné činnosti, intervencie, terapie, poradenstva deťom bez zdravotného postihnutia a ich rodinám,
  • metodickú pomoc školám a pedagogickým zamestnancom, pomoc pri vytváraní individuálnych vzdelávacích plánov,
  • depistážnu činnosť, posudzovanie školskej zrelosti detí,
  • spoluprácu s rozličnými štátnymi aj neštátnymi inštitúciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.


Zabezpečíme starostlivosť deťom od ranného veku až žiakom ZŠ, Poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom týchto detí.

Dosiahneme tak medzirezortnú spoluprácu, odborné vyšetrenie a poskytnutie potrebnej starostlivosti v krátkom čase.

Vyšetríme deti priamo vo vašich priestoroch čím ušetríme čas, zbytočné vymeškávanie vyučovacích hodín Vašich žiakov a zaručíme 100% účasť na vyšetrení. Reagujeme promtne. Zabezpečíme flexibilitu, otvorenosť, prístupnosť, odbornosť, zodpovednosť, nadväznosť, včasnosť a individuálnosť.

Tešíme sa na našu spoluprácu.
PaedDr. Patrícia Lorková
zriaďovateľ